نمایندگی فروش فلیکس

نمایندگان مجاز فروش فلیکس ::

1 – مشهد دزدگیر شرق آقای نداف شرق :           ۳۷۲۸۴۷۷۰        ۰۹۱۵۳۰۲۳۰۷۴

2 – شرکت فابش جناب اقای ثبتی  :    ۰۵۱۳۸۰۷۹     

۳ – توسعه دانش جناب آقای حسینی (تجهیزات شبکه) :        ۳۷۱۳۳۵۶۶۳ , ۳۷۱۳۳۵۶۲ ,   ۰۹۱۵۵۰۰۷۲۰ 

۴ – شرکت شبکه پردازان برندنت (پچ پنل) :         ۳۷۵۷۶۴۵۵ ,   ۰۹۱۵۶۱۴۱۶۱۴