سینی رک

سینی رک یا طبقه ثابت رک

انواع سینی رک:
 1 یونیت (قرارگیری تجهیزات با وزن سبک)

2 یونیت (قرارگیری تجهیزات با وزن متوسط)

تخت ثابت (قرارگیری تجهیزات با وزن سنگین مثل سرورهای تاور و مانیتور )

سینی رک یا طبقه متحرک رک
جهت قرارگیری کی برد و موس درون رک کاربرد دارد. بصورت کشویی جلو می آید. متناسب با نوع رک با کشوهای متفاوت 60 ، 80 و 100 سانتیمتری ارائه می شود.