پایه چشم ABS

پایه چشم ABS (محافظ اماکن) | پایه رادار | پایه چشم

کاربرد : رابط برای نصب چشمی به محل نصب