رک دیواری ۹ یونیت

رک دیواری ۹ یونیت (۵۰*۶۰*۶۰)

 • عرض: ۶۰ سانتیمتر
 • عمق: ۶۰ سانتیمتر
 • ارتفاع: ۵۰ سانتیمتر
 • ضخامت ورق: ۰٫۶ میلی متر
 • ستون ها: ۰٫۹ میلی متر
 • امکان نصب سینی و تجهیزات شبکه

رک دیواری ۸ یونیت

رک دیواری ۸ یونیت (۴۵*۶۰*۶۰)

 • عرض: ۶۰ سانتیمتر
 • عمق: ۶۰ سانتیمتر
 • ارتفاع: ۴۵ سانتیمتر
 • ضخامت ورق: ۰٫۶ میلی متر
 • ستون ها: ۰٫۹ میلی متر
 • امکان نصب سینی و تجهیزات شبکه

رک دیواری ۷ یونیت

رک ۷ یونیت

رک دیواری ۷ یونیت (۴۰*۶۰*۶۰)

 • عرض: ۶۰ سانتیمتر
 • عمق: ۶۰ سانتیمتر
 • ارتفاع: ۴۰ سانتیمتر
 • ضخامت ورق: ۰٫۷ میلی متر
 • ستون ها: ۰٫۹ میلی متر
 • امکان نصب سینی و تجهیزات شبکه

رک ۴۲ یونیت

رک دیواری ۴۲ یونیت (۱۹۵*۱۰۰*۶۰)

 • عرض: ۶۰ سانتیمتر
 • عمق: ۱۰۰ سانتیمتر
 • ارتفاع: ۱۹۵ سانتیمتر
 • ضخامت ورق: ۰٫۷ میلی متر
 • ستون ها: ۰٫۹ میلی متر
 • امکان نصب سینی و تجهیزات شبکه

رک دیواری ۳ یونیت

رک دیواری ۳ یونیت (۲۰*۳۵*۴۵)

 • عرض: ۴۵ سانتیمتر
 • عمق: ۳۵ سانتیمتر
 • ارتفاع: ۲۰ سانتیمتر
 • ضخامت ورق: ۰٫۷ میلی متر
 • ستون ها: ۰٫۹ میلی متر

رک دیواری ۲ یونیت

رک دیواری ۲ یونیت (۱۶*۴۰*۴۵)

 • عرض: ۴۵ سانتیمتر
 • عمق: ۴۰ سانتیمتر
 • ارتفاع: ۱۶ سانتیمتر
 • ضخامت ورق: ۰٫۶ میلی متر

رک ۲ یونیت مینی

رک ۲ یونیت مینی (۱۶*۴۰*۳۵)

 • عرض: ۳۵ سانتیمتر
 • عمق: ۴۰ سانتیمتر
 • ارتفاع: ۱۶ سانتیمتر
 • ضخامت ورق: ۰٫۶ میلی متر

رک دیواری ۶ یونیت

رک دیواری ۶ یونیت (۳۵*۶۰*۶۰)

 • عرض: ۶۰ سانتیمتر
 • عمق: ۶۰ سانتیمتر
 • ارتفاع: ۳۵ سانتیمتر
 • ضخامت ورق: ۰٫۶ میلی متر
 • ستون ها: ۰٫۹ میلی متر
 • امکان نصب سینی و تجهیزات شبکه

رک دیواری ۵ یونیت

رک دیواری ۵ یونیت (۳۰*۶۰*۶۰)

 • عرض: ۶۰ سانتیمتر
 • عمق: ۶۰ سانتیمتر
 • ارتفاع: ۳۰ سانتیمتر
 • ضخامت ورق: ۰٫۶ میلی متر
 • ستون ها: ۰٫۹ میلی متر
 • امکان نصب سینی و تجهیزات شبکه

رک دیواری ۴ یونیت

رک دیواری ۴ یونیت (۲۵*۴۵*۶۰)

 • عرض: ۶۰ سانتیمتر
 • عمق: ۴۵ سانتیمتر
 • ارتفاع: ۲۵ سانتیمتر
 • ضخامت ورق: ۰٫۷ میلی متر
 • ستون ها: ۰٫۹ میلی متر